Skip directly to content

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (EFPIA) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Upjohn Ελλάς Φαρμακευτική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (εφεξής Upjohn) είναι φαρμακευτική εταιρεία, μέλος του Ομίλου εταιρειών της Pfizer Inc. και ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα ως αυτόνομη νομική οντότητα την 1η Απριλίου 2019. Δηλώνουμε ότι η Upjohn Ελλάς ως μέλος των εταιρειών του Ομίλου Pfizer εξακολουθεί να υπάγεται και να εφαρμόζει τις πολιτικές της Pfizer σε ζητήματα που αφορούν τις μεθόδους καταγραφής, κατηγοριοποίησης και εκτέλεσης των πληρωμών,  καθώς και την δημοσιοποίηση αυτών στα πλαίσια που ορίζει η EFPIA και η ελληνική νομοθεσία. Επιπλέον δηλώνουμε ότι από την 1η Απριλίου 2019, όταν και ξεκίνησε η εμπορική δραστηριότητα της Upjohn Ελλάς τα συστήματα της Pfizer προσαρμόστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν την διακριτή καταγραφή των πληρωμών για της Upjohn Ελλάς Ε.Π.Ε. και την Pfizer Ελλάς Α.Ε..

Συνεργαζόμαστε συχνά με τους επαγγελματίες υγείας (EY) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως για την ανάπτυξη φαρμάκων, τον ρόλο ενός φαρμάκου στην πορεία της θεραπείας των ασθενών, τον οικονομικό τομέα του κλάδου υγείας και τη βέλτιστη κλινική πρακτική. Οι εν λόγω σχέσεις συνεργασίας κρίνονται απαραίτητες καθώς συμβάλλουν τόσο στη λήψη πραγματικών στοιχείων, απαραίτητων για τη διάθεση θεραπευτικών επιλογών που βελτιώνουν την υγεία των ασθενών όσο και στην κοινοποίηση πληροφοριών που ενδέχεται να σχετίζονται με τη λήψη κλινικών αποφάσεων.

Θέλουμε το κοινό να γνωρίζει και να κατανοεί τις δράσεις μας, καθώς και τον τρόπο που ενεργούμε. Έχουμε δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους επαγγελματίες υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτές τις σχέσεις με απλό και ανοιχτό τρόπο ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην ερμηνεία της σημαντικής αξίας που προσφέρουν αυτές οι σχέσεις στη διαχείριση των ασθενών.

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης απέναντι σε εμάς και τα φάρμακά μας και στηρίζουμε με σθένος το έργο που επιτελείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλο τον φαρμακευτικό κλάδο.

Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA προσφέρει μια κοινή βάση για την δημοσίευση εκθέσεων διαφάνειας σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τις παροχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα αυτό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://transparency.efpia.eu.

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος της EFPIA, έχει υιοθετήσει τον δικό του Κώδικα Δημοσιοποίησης ο οποίος διατίθεται εδώ:
https://www.sfee.gr/kodikas-deontologias-gia-tin-proothisi-ton-sintagografoumenon-farmakon/

Γνωστοποίηση από την Upjohn ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στους παρακάτω συνδέσμους, δημοσιοποιούνται οι παροχές της Upjohn ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.  προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και οι παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για κάθε έτος ξεχωριστά.

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των  υπ’ αρ. 5/2016 και  2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. καθώς και της  σχετικής  ανακοίνωσης του ΕΟΦ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ την 19η  Μαΐου 2020 και έχει ως εξής:

«Δημοσιοποίηση παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2019

 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α’  270), για την υποχρέωση Δημοσιοποίησης, οποιοδήποτε αίτημα, διοργάνωσης εκδηλώσεων, συμμετοχών ΕΥ και επιτροπών εμπειρογνωμόνων, που έχει υποβληθεί στην πλατφόρμα και πραγματοποιηθεί κατά το 2019, θα πρέπει να έχει απολογισθεί ηλεκτρονικά από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, καθώς και τους επιστημονικούς φορείς, μέχρι την 01.06.2020, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.

Επισημαίνεται ότι στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Αναφ. Δαπανών» για το έτος 2019, στην οποία καταχωρούνται αθροιστικά, ανά Επαγγελματία Υγείας – Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα, όσα είδη δαπανών εμπίπτουν στην παράγραφο 7 του άρθρου 66 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) και δεν περιλαμβάνονται στους απολογισμούς των υπηρεσιών: (α) «Απολ. διοργ. εκδήλωσης», (β) «Απολ. διοργ. επιτροπής» και (γ) «Απολ. συμμετοχών ΕΥ.

Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων».

Ειδικώς ως προς την υποβολή των στοιχείων στον ΕΟΦ, σχετικά με τις εξής παροχές: «Δωρεές», και «Χορηγίες» προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς η εταιρεία μας συμμορφούμενη με την ανωτέρω ανακοίνωση του ΕΟΦ έχει ήδη υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία τους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2019 στο ανάλογο τμήμα της πλατφόρμας του ΕΟΦ που αφορά την «Αναφορά Δαπανών». Σημειώνουμε ότι ενδέχεται κάποιες παροχές της Upjohn ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.  προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) να υποβληθούν στον ΕΟΦ,  ενώ δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η, σύμφωνα με την αντίστοιχη πολιτική της εταιρείας μας, αντίστοιχη πληρωμή, δεδομένου ότι οι πληρωμές από την εταιρεία μας γίνονται σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της εκδήλωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, για την περίοδο 01/04/2019 έως και 31/12/2019 :

• Δηλώνουμε ότι καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν παροχές (βάσει των ως άνω διατάξεων τα γεύματα δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση) της Upjohn ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για προωθητικές συναντήσεις ως εκ τούτου δεν θα περιλαμβάνεται ονομαστική δημοσιοποίηση στοιχείων στην παρούσα έκθεση δημοσιοποίησης

• Δημοσιοποιούμε κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες τις άλλες παροχές της Upjohn προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), περιλαμβανομένων:

  • αυτών που σχετίζονται με επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (πρώην  τύπου Α)  και
  • αυτών που σχετίζονται με επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από την Upjohn  (πρώην τύπου Β-μη προωθητικές) και
  • αυτών που σχετίζονται με δραστηριότητες για τις οποίες η παροχή/μεταφορά αξίας έγινε από  άλλη εταιρία της Upjohn, στο εξωτερικό (διασυνοριακές παροχές/μεταφορές αξίας)

• Δημοσιοποιούμε ατομικά τις αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ)

• Δημοσιοποιούμε κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες τις μεταφορές αξίας της Pfizer που σχετίζονται με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα .

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Μεθοδολογικό Σημείωμα 2020 το οποίο περιγράφει ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο κατηγοριοποίησης των παροχών και τη μορφή με την οποία δημοσιοποιούνται ο οποίος ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να μη συμπίπτει με αυτόν του ΕΟΦ.

Η δημοσίευση αυτών των πληροφοριών γίνεται μόνο για λόγους διαφάνειας, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στην Δήλωση Ιδιωτικότητας της Pfizer για τους Επαγγελματίες Υγείας του ΕΟΧ στην διεύθυνση: https://privacycenter.pfizer.com/el/hcp  (ενότητα «Γνωστοποιήσεις μεταφοράς αξίας»). Η ανάρτηση αυτών δεν αποτελεί γενική εξουσιοδότηση προς όσους έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο ώστε να προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων των επαγγελματιών υγείας, όπως επί παραδείγματι να τα συνδυάζουν με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε άλλους ιστότοπους.

Mεθοδολογικό σημείωμα Upjohn 2020
"Download file"

Έκθεση δημοσιοποίησης παροχών Upjohn 2019
"Download file"

Self Certification Pfizer 2020
"Download file"